Chcę żyć w czasach, w których każdemu z konsumentów oferuje się jak najlepsze warunki, a każdemu przedsiębiorstwu dostęp do jak największego rynku – niezależnie od miejsca ich lokalizacji w Europie – powiedział Jean-Claude Juncker. Obecnie tylko 15% obywateli Unii Europejskiej dokonuje zakupów internetowych w innym państwie Unii i jedynie 7% MŚP prowadzi sprzedaż zagraniczną. 
W przyjętej w maju br strategii jednolitego rynku cyfrowego określono 16 najważniejszych działań w ramach 3 filarów, które Komisja zrealizuje do końca 2016 r.:
Filar I Zapewnienie konsumentom i przedsiębiorstwom łatwiejszego dostępu do towarów i usług cyfrowych w całej Europie
Komisja zaproponuje:
1. przepisy ułatwiające transgraniczny handel elektroniczny. Obejmuje to zharmonizowane przepisy UE dotyczące umów i ochrony konsumentów podczas zakupów online: czy to towarów fizycznych takich jak buty lub meble czy też treści cyfrowych takich jak książki elektroniczne bądź aplikacje internetowe. Konsumenci będą mogli korzystać z szerszego zakresu praw i ofert, podczas gdy prowadzenie sprzedaży w innych krajach europejskich stanie się prostsze dla przedsiębiorców. Takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia zaufania do dokonywania zakupów i prowadzenia sprzedaży poza granicami kraju (zob. arkusz informacyjny z danymi i danymi liczbowymi);
2. szybsze i bardziej spójne egzekwowanie przepisów dotyczących konsumentów, poprzez dokonanie przeglądu rozporządzenia w sprawie współpracy w zakresie ochrony konsumenta;
3. bardziej skuteczne i przystępne cenowo dostarczanie przesyłek. Obecnie 62 proc. spółek próbujących prowadzić sprzedaż online twierdzi, że zbyt wysokie koszty dostarczania przesyłek stanowią pewną barierę (zob. ostatnio opublikowane badanie Eurobarometru dotyczące handlu elektronicznego);
4. zakończenie nieuzasadnionego blokowania geograficznego — dyskryminacyjnej praktyki stosowanej do celów handlowych, w ramach której sprzedawcy online odmawiają konsumentom dostępu do strony internetowej w związku z ich lokalizacją lub przekierowują ich do lokalnego sklepu z innymi cenami. Takie blokowanie oznacza, że na przykład osoby wynajmujące samochody w danym państwie członkowskim mogą zapłacić więcej za wypożyczenie identycznego samochodu w tym samym miejscu;
5. zidentyfikowanie ewentualnych zagadnień z zakresu konkurencji wpływających na europejskie rynki handlu elektronicznego. Dlatego Komisja rozpoczęła dzisiaj badanie z zakresu ochrony konkurencji w sektorze handlu elektronicznego w Unii Europejskiej (komunikat prasowy);
6. nowoczesne, bardziej europejskie prawo autorskie: aby ograniczyć różnice między krajowymi systemami prawa autorskiego i umożliwić szerszy dostęp online do utworów w całej Unii Europejskiej (w tym za pomocą środków harmonizacji), do końca 2015 r. zostaną przedstawione wnioski ustawodawcze. Celem jest poprawa dostępu obywateli do dóbr kultury w internecie – a w ten sposób sprzyjanie różnorodności kulturowej – jednocześnie tworząc nowe szanse dla twórców i sektora treści cyfrowych. Komisja pragnie szczególnie zapewnić, by użytkownicy, którzy nabywają filmy, utwory muzyczne lub artykuły w domu, mogli korzystać z nich także w czasie podróży po Europie. Komisja zbada także rolę pośredników online w związku z utworami chronionymi prawami autorskimi. Zintensyfikuje to ściganie naruszeń praw własności intelektualnej na dużą skalę;
7. przegląd dyrektywy dotyczącej transmisji satelitarnej i kablowej, by ocenić, czy jej zakres powinien zostać rozszerzony o transmisje nadawców online oraz by zbadać, jak poprawić transgraniczny dostęp do usług nadawców w Europie;
8. ograniczenie obciążenia administracyjnego przedsiębiorstw z tytułu różnych reżimów VAT: tak aby podmioty sprzedające towary fizyczne za granicę mogły również skorzystać z jednej rejestracji elektronicznej i płatności; jednocześnie jednolity próg VAT pomoże mniejszym przedsiębiorstwom typu start-up prowadzącym sprzedaż online.
Filar II Stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia działalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych, aby mogły się lepiej rozwijać
Komisja:
9. przedstawi ambitną reformę unijnych przepisów dotyczących telekomunikacji. Obejmuje to bardziej skuteczną koordynację częstotliwości oraz wspólne unijne kryteria przydziału częstotliwości na szczeblu krajowym; stworzenie zachęt inwestycyjnych w zakresie szybkich sieci szerokopasmowych; zapewnienie równych warunków dla wszystkich podmiotów rynkowych: tradycyjnych bądź nowego rodzaju; oraz stworzenie skutecznych ram instytucjonalnych;
10. dokona przeglądu ram dla usług,tak aby uwzględniały one realia XXI wieku, biorąc pod uwagę rolę różnych podmiotów rynkowych w promowaniu utworów europejskich (nadawców telewizyjnych, dostawców usług audiowizualnych na żądanie, itp.). Komisja zajmie się również dostosowaniem istniejących przepisów (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) do nowych modelów biznesowych w zakresie dystrybucji treści cyfrowych;
11. przeprowadzi całościową analizę roli platform internetowych (wyszukiwarek, mediów społecznościowych, sklepów z aplikacjami internetowymi itp.) na rynku. Obejmie ona takie zagadnienia jak brak przejrzystości wyników wyszukiwania i praktyk cenowych, sposób wykorzystywania zdobytych informacji, stosunki między platformami a dostawcami i promowanie ich własnych usług na niekorzyść konkurentów – w takim stopniu, w jakim nie są one jeszcze uwzględnione w prawie konkurencji. Zajmie się również rozwiązaniem problemu nielegalnych treści w internecie;
12. wzmocni zaufanie i bezpieczeństwo w dziedzinie usług cyfrowych, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych. W oparciu o nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych, które mają zostać przyjęte do końca 2015 r., Komisja dokona przeglądu dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej;
13. zaproponuje partnerstwo z przemysłem dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w dziedzinie technologii i rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa sieci internetowych.
Filar III Zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego z gospodarką cyfrową
Komisja:
14. zaproponuje europejską inicjatywę dotyczącą swobodnego przepływu danych, by promować swobodny obieg danych w Unii Europejskiej. Niekiedy świadczenie nowych usług jest utrudnione przez ograniczenia związane z miejscem przechowywania danych lub z dostępem do danych – ograniczenia, które często nie mają nic wspólnego z ochroną danych osobowych. Ta nowa inicjatywa ma na celu wyeliminowanie tych ograniczeń, a tym samym zachęcenie do innowacyjnych działań. Komisja rozpocznie europejską inicjatywę dotyczącą chmur obliczeniowych obejmującą certyfikację usług w chmurze, zmiany dostawców usług w chmurze i „chmurę badawczą”;
15. określi priorytety dla standardów i interoperacyjności w dziedzinach istotnych dla jednolitego rynku cyfrowego, takich jak e-zdrowie, planowanie transportu lub energia (inteligentny pomiar);
16. wesprze obejmujące wszystkich cyfrowe społeczeństwo, w którym obywatele są wyposażeni we właściwe umiejętności, tak by mogli oni wykorzystać możliwości związane z internetem i zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy. Nowy plan działania w zakresie administracji elektronicznejprzewiduje połączenie rejestrów przedsiębiorstw w całej Europie, zapewnia współpracę różnych systemów krajowych oraz obowiązek jednorazowego przekazania swoich danych przez obywateli i przedsiębiorstwa organom administracji publicznej. Oznacza to, że organy administracji publicznej nie będą już składać powielających się wniosków o te same dane, skoro mogą one wykorzystać dane, które są już do ich dyspozycji. Ta inicjatywa obniży obciążenie administracyjne i potencjalnie przyczyni się do zaoszczędzenia około 5 mld euro rocznie do 2017 r. Przyspieszone zostanie uruchomienie elektronicznych zamówień publicznych oraz interoperacyjności e-podpisów.
Źródło: Komunikat prasowy Unii Europejskiej